radius circumscribed circle rectangle

a12 green ,  b  -  sides of a rectangle

d blue1  - diagonal    

O black  - circumcenter    

 

 

Calculate the radius of the circumcircle of a rectangle if given sides or diagonal ( R  ) :

radius circumscribed circle rectangle F